National Champions

From Year 1946-1955

Year Name
1946
Sumant Mishra
1947
Sumant Mishra
1948
Dilip Bose
1949
F. Ampon [Philippines]
1950
S. Davidson [Sweden]
1951
S. Davidson [Sweden]
1952
Sumant Mishra
1953
Ramanathan Krishnan
1955
Arkinstall (Australia)
1954
S. Davidson [Sweden]
national-champions-page

From Year 1956-1965

Year Name
1956
Ramanathan Krishnan
1957
V. Schmidt [Sweden]
1958
Ramanathan Krishnan
1959
Ramanathan Krishnan
1960
Ramanathan Krishnan
1961
R. Emerson [Australia]
1962
Ramanathan Krishnan
1963
Ramanathan Krishnan
1964
Ramanathan Krishnan
1965
Jaidip Mukherjea

From Year 1966-1975

Year Name
1966
Premjit Lall
1967
Premjit Lall
1968
IIie Nastase [Romania]
1969
Premjit Lall
1970
Jaideep Mukherejea
1971
Gaurav Mishra
1972
Vijay Amritraj
1973
Vijay Amritraj
1974
Anand Amritraj
1975
Vijay Amritraj

From Year 1976-1985

Year Name
1976
Tom Gorman [USA]
1977
Ramesh krishnan
1978
Ramesh krishnan
1979
Bidyut Goswami
1980
Shashi Manon
1981
Shashi Manon
1982
S. Vasudevan
1983
Nandan Bal
1984
Nandan Bal
1985
Nandan Bal

From Year 1986-1995

Year Name
1986
Nandan
1987
Zeeshan Ali
1988
Zeeshan Ali
1989
Zeeshan Ali
1990
Leander Paes
1991
Zeeshan Ali
1992
Gaurav Natekar
1993
Asif Ismail
1994
Mahesh Bhupati
1995
Mahesh Bhupati

From Year 1996-2005

Year Name
1996
Nitin Kirtane
1997
Marcus Hilpert [Germany]
1998
Marcus Hilpert [Germany]
1999
Syed Fazaluddin
2000
Mustafa Ghouse
2001
Manoj Mahadevan
2002
Championship not held
2003
Championship not held
2004
Championship not held
2005
Sunil Kumar Sipaeya

From Year 2006-2014

Year Name
2006
Purav Raja
2007
Ashutosh Singh
2008
V. M. Ranjeet
2009
Championship not held
2010
Championship not held
2011
Yuki Bhambri
2012
N Jeewan
2013
Mohit M Jayaprakash
2014
Vishnu Vardhan
TOP